Právní prohlášení

Závazná pravidla a podmínky pro používání portálu www.forex-knowhow.cz

1. Základní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.forex-knowhow.cz (dále jen „Portál“ ) je internetový portál forex-knowhow.cz, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen ,,Provozovatel“). Provozovateli svědčí veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách Portálu, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na stránkách Portálu.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání Portálu se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví Portál (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele přístupných přes tento Portál a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek dostupných přes Portál.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.forex-knowhow.cz, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Vlastní obsah, obsah externích přispěvatelů a analytiků nelze považovat za analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Při tvorbě tohoto obsahu se nepostupovalo podle požadavků zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, upravujících pravidla pro analýzu investičních příležitostí nebo investiční doporučení.

Forex je komplexní nástroj a v důsledku použití finanční páky je spojen s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76 až 90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování na Forexu ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak Forex funguje, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Příspěvky uveřejněné v diskusním fóru nebo články v sekci blogy uživatelů vyjadřují názory jejich autorů a čtenářů, nikoliv redakce, která za jejich obsah nenese zodpovědnost. Zároveň redakce forex-knowhow.cz nenese odpovědnost za fotografie, grafy, dokumenty a obrázky použité autory v sekci Blogy uživatelů, Články, Rubriky a Fórum.

Zároveň napsání blogu na portálu Forex-knowhow.cz autor blogu vyjadřuje právě pro portál Forex-knowhow.cz s takovým blogem libovolně nakládat, upravovat, ponechat či smazat.

2. Úplnost a aktualizování informací

Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby informace na tomto Portálu byly aktuální a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. I přesto Provozovatel nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého jejich obsahu. Informace uveřejňované na Portálu jsou základní informace o nabídce produktů, služeb a aktivit Provozovatele, které mají obecný informativní charakter

Internetové stránky Forex-knowhow.cz a další poskytovatelé v žádném případě neodpovídají a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení obsažených na internetových stránkách Forex-knohow.cz, které jsou brány z veřejně dostupných zdrojů a / nebo byly poskytnuty třetími stranami. Obsah stránek Forex-knowhow.cz je průběžně obnovován a upravován.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

3. Odpovědnost Provozovatele za obsah

Upozornění: Veškeré informace poskytované na serveru Forex-knowhow.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru Forex-knowhow.cz ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Obchodování na devizových (měnových) trzích a investování do derivátů může být velmi spekulativní a může vést ke ztrátám i ziskům. Obchodování na devizových trzích a obchodování s deriváty je značně rizikové a to znamená, že není vhodné pro každého investora. Internetové stránky Portálu nezohledňují zvláštní investiční cíle, finanční situaci anebo konkrétní požadavky jednotlivých Uživatelů. Provozovatel popírá veškerou zodpovědnost za přímou, nepřímou, náhodnou, následnou, represivní, zvláštní nebo jinou škodu, ušlé příležitosti, ušlý zisk anebo jakoukoli jinou ztrátu anebo škody.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za:

• obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Portálu Provozovatele.
• odkazy na stránky třetích osob umístěné na Portálu.
• reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Provozovatele.
• obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují Uživatelé Portálu prostřednictvím Portálu.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah Portálu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele. Zejména je oprávněn odstranit klamavý a nepravdivý obsah, obsah zasahující do práv a oprávněných zájmů třetích osob, obsah který je proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, nebo pohlaví, nebo který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání.

4. Užívání Portálu Uživatelem

Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto Portálu se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

• užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Portálu jinak než pro vlastní potřebu tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah stránek Portálu.
• zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek Portálu.
• zasahovat do bezpečnosti tohoto Portálu,
• zasahovat jiným Uživatelům do užívání tohoto Portálu a jakýmkoli způsobem jim v užití Portálu bránit.
• využívat Portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv.
• zasílat na tento Portál zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy.
• vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.
• pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto Portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti.
• šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele.

Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

5. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

Přístup a používání stránek www.forex-knowhow.cz je bezplatné.

Přístup na stránky www.forex-knowhow.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

Bližší informace najdete v sekci: Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

6. Závěrečná ustanovení
Pravidla používání Portálu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Pravidel do zápatí internetových stránek Provozovatele přístupných z Portálu.

Tyto Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit kdykoliv. Provozovatel oznámí změnu Pravidel upozorněním na internetových stránkách Portálu. Souhlas s novým zněním Pravidel vyjádří Uživatel tím, že bude tento Portál nadále používat.

V případě rozporu české a cizojazyčné verze jakýchkoliv informací na internetových stránkách Portálu je rozhodující verze česká.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2011.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.